اطلاعیه

اطلاعیه :

امکان مشارکت دانشگاه در چاپ بعدی مجله انجمن IAU Horizons  با عنوان تصور آموزش عالی بعد از پاندومی جهانی  pandemic World Imagine higher education in a post  اختصاص دارد؛ در این شماره به موضوعاتی در حوزه تاثیر بحران فعلی بر آینده آموزش عالی در سراسر حهان بعد از پاندومی پرداخته می شود .

لطفا مقاله به امور بین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی  تا تاریخ 25/5/99 به ادرس int.affairs@iautmu.ac.irزیر ارسال نمایید