تماس با ما

شماره تماس واحد: 7-22006660 

تلفن مستقیم: 22600037

دورنما: 22004781 - 22615254

وب سایت www.iautmu.ac.ir

پست الکترونیک: Int.affairs@iautmu.ac.ir

آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید خاقانی، خیابان عطاری مقدم، بن بست دانش

کدپستی: 1936893813 صندوق پستی: 1495/19395